Vård & Omsorg

Vård & Omsorg

För vård och omsorg inom Närpes stad gäller målsättningen "Verksamheten ska vara jämlik, ekonomiskt hållbar, effektiv och miljöanpassbar". Satsning ska ske på förebyggande verksamhet, tidigt ingripande samt rehabilitering.  Servicen skall ges utgående från en helhetssyn på individen, vilket innebär ett respektfullt och empatiskt bemötande, att servicen är lättillgänglig och ges vid rätt tidpunkt på rätt nivå.

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, K5, ansvarar för att det i Närpes finns social- och primärhälsovård. K5 beställer servicen, medan Närpes vård- och omsorgsavdelning ansvarar för produktionen av service.  Det gör man genom att ha verksamhetspunkter på olika ställen inom Närpes stad.

www.kfem.fi

Till Kaskö stad säljs en del primärhälsovårdstjänster.

Förvaltningen och en del av den sociala servicen finns i centrum i stadshuset.

Hälsovårdscentralen är belägen bredvid stadshuset och i nära anslutning finns också åldringshem och service- och demensboenden.

I Pörtom, ca 35 km från stadens centrum finns ett serviceboende och en hälsostation, i Övermark ett kombinerat åldringshem/serviceboende, ett serviceboende och en hälsostation. Också i Töjby och i skolcentrum i Finby finns hälsostationer.

Hemvården (sammansatt hemsjukvård och -service) och övrig stödservice fungerar över hela kommunen. Vård- och omsorgsavdelningen har också eget laboratorium och egen röntgen med möjlighet till röntgenkonsultation. 

Tandvård erbjuds åt hela befolkningen med hjälp av fem tandläkare placerade på fyra verksamhetspunkter.

Till vård- och omsorgsavdelningen hör också barn- och familjeomsorg med verksamhet inom t.ex. socialarbete, handikappservice, mödra- och barnrådgivning och skolhälsovård.

Barndagvården finns numera inom bildningsavdelningen.

Hvc-sjukhuset har 31 vårdplatser där vi erbjuder sjukvård vid akuta sjukdomar, eftervård för patienter som kommer från specialsjukvården, rehabiliterings-, avlastningsvård samt palliativ vård.

På åldringshemmen och olika serviceboende finns det totalt 247 vård- eller boendeplatser.  Demensboendet har 19 boendeplatser.

Vård- och omsorgsavdelningen har matservice med kök i Pörtom, Övermark och centrum. Veckans Meny

Vård- och omsorgsavdelningens fastanställda vårdpersonal uppgår till ca 270 personer. Dessutom finns kansli-, köks- och städpersonal samt vikarier.

Servicestrukturen inom vården och omsorgen utvecklas till en mera öppenvårdsbetonad verksamhet.

  Vård- och omsorgsnämnden

Notera att enskilda ärenden inte behandlas per e-post.